PR Solutions - Official Webseite

Shërbimet

Marrëdhëniet me publikun

Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun punon që të kultivojë marrëdhënie të favorshme për kompaninë tuaj përmes përdorimit të kanaleve dhe mjeteve të ndryshme të komunikimit.

Ekspertët e PR Solutions punojnë me anëtarët e deskut informativ të mediave për të ndërtuar imazh të favorshëm për kompaninë tuaj (ose produktin), përmes storieve në shtyp dhe mediave televizive. Departamenti i MP menaxhon krizat që kërcënojnë kompaninë ose imazhin e produktit dhe ndërton vullnet të mirë në mesin e një tregu të synuar të organizatës përmes komunitetit, programeve dhe evenimenteve speciale dhe filantropike.


PR Solutions ka:

 • Një databazë të shkëlqyer të reporterëve dhe gazetarëve
 • Raporte të mrekullueshme me të gjitha mediat në Kosovë
 • Njohuri për të ndihmuar, krijuar, zbatuar dhe menaxhuar të gjitha strategjitë e komunikimit
 • Eksperiencë në menaxhimin e shtypit negativ
 • Njohuri të shkëlqyeshme në gjenerimin e ekspozimit dhe krijimit të publicitetit
 • Metoda për të lobuar tek redaktorët në publikimin e temave te caktuara

Shërbimet që ne ofrojmë në fushën e MP-së janë:

 • Politikat operative të Marrëdhënieve me Publikun
 • Strategji dhe aktivitete të Marrëdhënieve me Publikun
 • Relacione me media
 • Shkrimi dhe lëshimi i komunikatave për media
 • Monitorim i Mediave
 • Menaxhim i shtypit negativ
 • Krijim i komunikimit të brendshëm
 • Anketa

Organizimi i evenimenteve

Stafi i profesionalizuar i PR Solutions bën organizimin e evenimenteve të ndryshme për kompani, institucione apo individë. Në këto organizime, në bazë të nevojës dhe kërkesës së klientit mund të përfshihen edhe mediumet adekuate për të përcjellur ngjarjen. Në stafin tonë bën pjesë edhe fotografi, që arrin të dokumentojë suksesshëm momentet më të rëndësishme të evenimentit.


Shërbimet në organizimin e evenimenteve:

 • Konferenca
 • Trajnime
 • Promovime dhe lansime të produkteve
 • Testim të produkteve
 • Hapje solemne
 • Fushata
 • Planifikime të ndejave
 • Takime joformale me gazetarë

Marketingu

Departamenti ynë i Marketingut përcakton absolutisht zgjidhjet më të mira dhe strategjitë taktike të marketingut që biznesi juaj duhet t’i përdorë që me sukses të dominojë tregun tuaj.

 

Ekspertët tanë të marketingut do të zhvillojnë, implementojnë dhe menaxhojnë fushata të marketingut dhe strategji duke përdorur mjetet më të mira për të arritur synimet tuaja. PR Solutions ofron fushata promovuese bazuar në ide të Guerilla Marketingut të përkrahura nga Marrëdhëniet me Publikun.

 

PR Solutions ofron blerjen e hapësirave mediale me çmime konkuruese për media Kosova dhe ndërkombëtare si, mediat e shtypura, billborde, media elektronike, sponzorizime


Shërbimet që PR Solutions ofron në fushën e Marketingut janë:

 • Strategji të Marketingut
 • Blerja e hapësirave mediale
 • Brendimi
 • TV reklama
 • Produksioni i radio reklamave
 • Krijim i identitetit të korporatave
 • Zhvillim i ueb faqeve
 • Fushata mediale
 • Dizajn grafik
 • Planifikim të mediave
 • Hulumtime të tregut
 • Video Produksion
 • Sponsorime
 • Fotografi
 • BTL
 • Materiale promovuese

Consulting

PR Solutions provides ongoing consulting offering integrated PR and marketing services that build brand reputation and offer real solutions to business challenges. We design a specific PR and communication strategy for each client as a tool to help companies build visibility, manage the crisis and support growth and success.


Our consulting services include:

 • PR Consulting
 • Advertising and Marketing strategies
 • Crisis communication
 • Event marketing
 • Media relations
 • Newsletters
 • Community relations
 • PR activities
 • Guidance on proper usage of social media, email, and mobile.

Konsulencë

PR Solutions ofron konsulencë të vazhdueshme duke siguruar sherbime te integruara të marrëdhënieve me publikun dhe marketing, të cilat krijojnë reputacionin e kompanisë dhe ofrojnë zgjidhje të duhura për sfidat me të cilat ballafaqohen bizneset. Ne dizajnojmë një strategji specifike të marrëdhënieve me publikun dhe komunikimit për secilin klient, si një mjet i cili ndihmon kompanitë të krijojnë imazhin e tyre, menaxhojnë krizat dhe përkrahin zhvillimin dhe suksesin.


Shërbimet tona të konsulencës përfshijnë:

 • Konsulencë në MP
 • Strategji për marketing dhe reklamim
 • Menaxhim të krizave
 • Reklamim të evenimenteve
 • Relacione me media
 • Buletine
 • Marrëdhenie me komunitetin
 • Aktivitete të MP
 • Udhëzime për përdorimin e duhur të mediave sociale, e-mail dhe telefon

Rrjetet sociale


Copyrights 2016. All rights reserved.